Download direct jouw doelgroep in Excel

Bedrijfsnaam, adres, telefoon en e-mailadres

Algemene voorwaarden

Marketing Data is een product van Levamondo vof.
gevestigd te Bergstraat 24, 1850 Grimbergen, België

Definities 


1.1 Onder “opdrachtgever” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Marketing Data of aan een vertegenwoordiger van Marketing Data opdracht heeft gegeven tot het leveren van producten en/of diensten.

Toepasselijkheid 


2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al de aanbiedingen en overeenkomsten hoe ook genaamd waarbij Marketing Data producten en/of diensten van welke aard dan ook aan opdrachtgever levert, ook indien deze producten en/of diensten niet (nader) in deze algemene voorwaarden zijn omschreven.
2.2 Door het mondeling, schriftelijk of langs elektronische weg opdracht geven tot plaatsing en/of levering accepteert de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever. Indien ook de opdrachtgever naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn de algemene voorwaarden van de opdrachtgever niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever door Marketing Data uitdrukkelijk is aanvaard en voor zover de algemene voorwaarden van de opdrachtgever niet in strijd komen met het bepaalde in deze algemene voorwaarden.
2.3 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk zijn overeengekomen.
2.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Marketing Data en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Totstandkoming en duur overeenkomst 


3.1 Alle door Marketing Data gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven.
3.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtgever aan Marketing Data schriftelijk, mondeling (telefonisch) of langs elektronische weg (e-mail of orderbevestiging via de website) opdracht geeft tot het leveren van producten en/of diensten, welke overeenstemming in beginsel door Marketing Data schriftelijk, per fax of langs elektronische weg aan opdrachtgever wordt bevestigd. Voorts komt een overeenkomst in ieder geval tot stand doordat Marketing Data met de uitvoering van de opdracht of bestelling is begonnen.
3.3 De opdrachtgever is aan zijn opdracht gebonden gedurende een periode van 31 dagen na het verstrekken van de opdracht. Een verklaring van de opdrachtgever dat hij zijn opdracht wenst te annuleren of te wijzigen, afgegeven gedurende deze periode van 31 dagen, kan derhalve niet voorkomen dat een overeenkomst op grond van de opdracht tot stand komt, indien Marketing Data niet binnen de periode van 31 dagen aan de opdrachtgever heeft laten weten geen overeenkomst te willen sluiten, zoals met de opdracht aan Marketing Data werd aangeboden.
3.4 In afwijking van het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, kan de opdrachtgever zijn opdracht annuleren, echter uitsluitend schriftelijk, tegen betaling van 50% van het met de opdracht gemoeide totaalbedrag en indien de annulering Marketing Data uiterlijk 14 dagen na de dag van het verstrekken van de opdracht, heeft bereikt.
3.5 Na de in het vorige lid genoemde termijn kan de opdrachtgever de opdracht annuleren, echter uitsluitend schriftelijk, tegen betaling van 75% van de nog niet gefactureerde (resterende) contractwaarde. Tegelijkertijd dient dan tevens het reeds gefactureerde totaal te worden voldaan.
3.6 Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen, gemaakt en/of gedaan door medewerkers van Marketing Data of namens Marketing Data gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordigers optreden, binden Marketing Data alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door de tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurders van Marketing Data schriftelijk of elektronisch zijn bevestigd.
3.7 Een tussen Marketing Data en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst wordt, bij aankoop van een contact of info sleutel en met een toegang periode van 24 uur, door Marketing Data slechts 1 keer rekening gebracht.
3.8 Een tussen Marketing Data en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst wordt, bij aankoop van een contact of info sleutel en met een toegang periode van 1 jaar, telkens bij het begin van iedere periode van 1 jaar in rekening gebracht.
3.9 Een abonnement opzeggen, op de info of contact sleutel 1 jaar formule, kan schriftelijk of via e-mail gebeuren tot uiterlijk 31 dagen voor het einde van de abonnement periode. Deze abonnement opzegging is pas definitief na een schriftelijke bevestiging van goed ontvangst van Marketing Data. Anders wordt deze automatisch stilzwijgend voor een jaar verlengd. De exacte periode van het abonnement staat op de factuur vermeld.

Wijziging in de opdracht

4.1 Na de totstandkoming van de overeenkomst verlangde wijzigingen in de uitvoering van de opdracht dienen tijdig en schriftelijk of elektronisch door de opdrachtgever aan Marketing Data ter kennis worden aangebracht. Het risico voor de uitvoering van mondeling telefonisch opgegeven wijzigingen is voor rekening van de opdrachtgever.

Uitvoering

5.1 Marketing Data is vrij in de bepaling en wijziging van de indeling en verdere lay-out van de haar uitgaven. De opdrachtgever kan aan die bepaling en een eventuele wijziging daarvan geen rechten jegens Marketing Data ontlenen.
5.2 Marketing Data heeft het recht om in haar uitgaven wijzigingen of aanvullingen van informatie (zoals telefoon-, en telefaxnummers of postcodes) te verwerken, zonder voorafgaande opdracht of machtiging van de opdrachtgever of derden.
5.3 Marketing Data heeft het recht de informatie in een door Marketing Data te bepalen vorm vast te leggen, zonder opdracht of machtiging van de opdrachtgever en zonder dat Marketing Data daarvoor aan de opdrachtgever enige vergoeding verschuldigd is.
5.4 De door Marketing Data opgegeven tijden voor verschijning van de uitgave van Marketing Data, zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn.
5.5 Tenzij dwingende wetsbepalingen Marketing Data daartoe verplichten, is Marketing Data op geen enkele wijze gehouden om te voldoen aan verzoeken van opdrachtgevers of derden om niet meer in de uitgave te worden opgenomen.

Intellectuele eigendom

6.1 Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de uitgaven rusten bij Marketing Data. De opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden. Alle data informatie in de producten van Marketing Data zijn beschermd. Marketing Data verleent de opdrachtgever een individuele, onsplitsbare en niet voor vervreemding, bezwaring of sublicentiëring vatbare gebruikslicentie.
6.2 De uitgaven van Marketing Data mogen slechts door één bedrijf, gebruikt, geraadpleegd, weergegeven en/of worden uitgevoerd. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Marketing Data is het de opdrachtgever verboden om uitgaven, de data die de uitgaven bevatten en/of de drager waarop de uitgaven aan de opdrachtgever worden geleverd, al dan niet tegen betaling aan een derde te verstrekken dan wel te verveelvoudigen en/of openbaar te maken. Controles hierop zijn verwerkt in de data informatie van Marketing Data.
6.3 Alle data inclusief  e-mailadressen mogen uitsluitend gebruikt worden tijdens een periode  van 1 jaar of tijdens de licentieperiode. Dat betekend dat de licentie waarmee men met de data van Marketing Data een mailing kan vesturen, voor zowel een 24 uur sleutel als een jaar sleutel, 1 jaar geldig is.
6.4 
Bij een door Marketing Data geconstateerde overtreding door opdrachtgever, is opdrachtgever van rechtswege aan Marketing Data een direct opeisbare boete verschuldigd van €5000,- per overtreding ineens, dan – ter vrije keuze van Marketing Data € 50,- per gegeven per overtreding. Voor de toepassing van dit artikellid geldt iedere export van gegevens vanuit de uitgave als één overtreding, en worden de bijeen behorende (contact)gegevens van één bedrijf of instelling telkens als één gegeven beschouwd.

Prijzen

7.1 De prijzen van Marketing Data zijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief omzetbelasting (BTW).
7.2 Marketing Data behoudt zich het recht voor om indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van uitgifte c.q. levering, verhoging in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging gedurende één maand na totstandkoming van de overeenkomst de bevoegdheid de overeenkomst ontbonden te verklaren.
7.3 Indien een overeenkomst automatisch voor eenzelfde periode wordt verlengd, heeft Marketing Data het recht een prijsindexatie toe te passen op de oorspronkelijk overeengekomen prijs. Voor de geldigheid van een nieuw geïndexeerde prijs is geen toestemming van de opdrachtgever vereist. De opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging gedurende één maand na de inwerkingtreding van de prijsverhoging de bevoegdheid de overeenkomst ontbonden te verklaren.

Reclame

8.1 Gebreken die ten tijde van de levering niet uiterlijk waarneembaar waren, moeten door de opdrachtgever binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen 5 dagen na het aan het licht treden van deze gebreken aan Marketing Data ter kennis worden gebracht op de wijze als vermeld in lid 2 van dit artikel.
8.2 Ieder vorderingsrecht van de opdrachtgever jegens Marketing Data, betrekking hebbend op gebreken in de door Marketing Data uitgevoerde opdracht c.q. het door Marketing Data geleverde product, vervalt indien:

– de gebreken niet binnen de in dit artikel gestelde termijnen en/of niet op de in dit artikel aangegeven wijze aan Marketing Data ter kennis zijn gebracht;
– de opdrachtgever Marketing Data geen of onvoldoende medewerking verleent terzake van een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten; – de opdrachtgever de geleverde producten in strijd met de voorschriften althans op niet normale wijze heeft gebruikt en/of heeft onderhouden;
– de in de individuele overeenkomst genoemde garantietermijn is verstreken, of indien zo’n termijn ontbreekt, de klachten eerst worden geuit, nadat een periode van meer dan 12 maanden sedert de levertijd is verstreken.

Betaling 

9.1 Betaling van de door opdrachtgever aan Marketing Data ter zake de gesloten overeenkomst verschuldigde bedragen vindt plaats door middel bank overschrijving of MisterCash of IDEAL of PayPal. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient in dat geval te geschieden door overmaking op de bankrekening van Marketing Data of via betaalprovider Sisow, gevestigd te Helmond/Nederland. Vermeld op de opdracht en/of de factuur, in euro’s, zonder korting of verrekening.
9.2 Indien betaling niet binnen de overeengekomen termijn en na vervolgens 2 betalingsherinneringen door Marketing Data is ontvangen, is opdrachtgever van rechtswege in gebreke en is opdrachtgever aan Marketing Data een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het verschuldigde bedrag met ingang van de vervaldag, onverminderd van recht van Marketing Data het verschuldigde bedrag met rente en kosten van buitengerechtelijke of gerechtelijke invordering terstond op te vorderen. De kosten van buitengerechtelijke invordering worden door partijen gefixeerd op 15% van het verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van EUR 250,00. Indien Marketing Data kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding door de opdrachtgever in aanmerking.
9.3 Voorts heeft Marketing Data in geval van verzuim van de opdrachtgever het recht, indien en voor zover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de opdrachtgever, de nakoming van al haar verbintenissen jegens de opdrachtgever op te schorten, onverminderd haar andere rechten. Marketing Data is te allen tijde gerechtigd de producten die zich onder de opdrachtgever (of derden) bevinden, maar Marketing Data in eigendom toebehoren, onder Marketing Data te nemen, zodra zij in redelijkheid kan aannemen dat er reële kans bestaat dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, onverminderd de rechten van Marketing Data om na het onder Marketing Data nemen van de producten de opdrachtgever tot schadevergoeding aan te spreken.

Zekerheid

10.1 Opdrachtgever is verplicht om op eerste verzoek van Marketing Data voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen, zulks met name ook na totstandkoming van de overeenkomst. Indien de door Marketing Data verlangde zekerheid niet wordt gegeven, kan Marketing Data, naast en onverminderd haar overige toekomende rechten, de uitvoering van haar verplichtingen opschorten en/of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden.

Aansprakelijkheid

11.1 Uitsluitend indien de overeenkomst niet conform de opdracht is uitgevoerd en er sprake is van een tekortkoming welke is toe te rekenen aan Marketing Data, kan de opdrachtgever jegens Marketing Data aanspraken doen gelden. De aansprakelijkheid van Marketing Data is in dat geval beperkt tot hoogstens een bedrag gelijk aan de voor de opdracht overeengekomen prijs. Met name is Marketing Data niet aansprakelijk voor aantasting van de goede naam van de opdrachtgever en/of een derde, omzetvermindering, gevolg- of bedrijfsschade, directe of indirecte schade hoe ook genaamd – winstderving en stilstandschade daaronder begrepen – geleden door opdrachtgever en/of een derde en ontstaan door gehele of gedeeltelijke (her-)levering van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.
11.2 Marketing Data is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade – in welke vorm dan ook – die wordt veroorzaakt doordat de uitgave onjuiste of onvolledige informatie bevat.
11.3 Marketing Data is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de uitgave door de opdrachtgever of een derde. De opdrachtgever vrijwaart Marketing Data voor deze gevolgen.
11.4 Marketing Data is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebreken in door derden, dan wel door derden geleverde zaken.
11.5 De opdrachtgever is gehouden zich bij het gebruik van de uitgave van Marketing Data aan alle toepasselijke wettelijke verplichtingen te houden en vrijwaart Marketing Data voor aanspraken van derden in verband met de gevolgen van een eventuele schending van deze verplichtingen door de opdrachtgever.
11.6 Indien de opdrachtgever zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Marketing Data aan de producten reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd of doen uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting van de zijde van Marketing Data.
11.7 Indien de opdrachtgever bij het benaderen van derden (ongeacht het al dan niet commerciële karakter daarvan) gebruik maakt van data die afkomstig zijn van een uitgave van Marketing Data, is het de opdrachtgever – tenzij dwingende wetsbepalingen hem daartoe verplichten – verboden deze derden informatie te verstrekken over de herkomst van die data.

Overmacht

12.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden mede verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Marketing Data zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: Oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoeringsbelemmeringen, faillissement, overheidsmaatregelen, defecten aan machineriën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Marketing Data als bij derden, van wie Marketing Data de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opstal of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van de leverancier van diensten aan Marketing Data en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Marketing Data ontstaan. 12.2 Marketing Data heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Marketing Data haar verbintenis had moeten nakomen.
12.3 In geval van verhindering van de nakoming door Marketing Data van een verplichting ten gevolge van overmacht, is Marketing Data gerechtigd – zulks ter keuze van Marketing Data – de betreffende verplichting van Marketing Data voor de duur van de overmacht op te schorten, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen c.q. te ontbinden, dan wel de opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever te zijn gehouden. In zodanig geval zal Marketing Data de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
12.4 Indien Marketing Data bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Het bepaalde in artikel 14 lid 8 van deze algemene voorwaarden is van overeenkomstige toepassing.

Vrijwaring

13.1 De opdrachtgever is gehouden Marketing Data te vrijwaren voor alle aanspraken die derden terzake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Marketing Data mochten doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de opdrachtgever komen.

Eigendomsvoorbehoud

14.1 De door Marketing Data geleverde producten blijven eigendom van Marketing Data tot het moment van volledige betaling van de factuur, eventueel verschuldigd geworden rente en incassokosten daaronder begrepen. De door Marketing Data aan de opdrachtgever geleverde zaken zijn geleverd onder de opschortende voorwaarde van volledige betaling van de factuur door de opdrachtgever. Bij volledige betaling van het factuurbedrag gaat de eigendom van de geleverde zaken van rechtswege op de opdrachtgever over.
14.2 De opdrachtgever heeft niet het recht de niet-betaalde goederen in pand te geven, daarop bezitloos pandrecht te vestigen of daarop enig onder zakelijke of persoonlijk recht ten behoeve van een derde te vestigen.

Overdracht

15.1 Marketing Data is gerechtigd alle rechten en verplichtingen uit de door Marketing Data aangegane overeenkomsten naar vrije keuze ten behoeve van derden te bezwaren en/of aan derden over te dragen. De opdrachtgever verleent reeds nu voor alsdan onherroepelijk zijn medewerking aan deze overdracht.

Toepasselijk recht

16.1 Op alle door Marketing Data gedane offertes en op alle door Marketing Data aangegane overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.